Cumann Múinteoirí Éireann, Ceardchumann na múinteoirí bunscoile

D’eisigh Jim Higgins, Uachtarán nua Cumann Múinteoirí Éireann preaseisiúint le déanaí inár fháiltigh sé roimh fhoilsiú na dréacht straitéise don Ghaeilge ag an rialtas. Dar leis tá gá le plean feidhmiúcháin agus buiséad chun go n-éireodh leis an straitéis molta.

Leanann Higgins,

“Tá roinnt mhaith á éileamh ar an gcóras oideachais. Tá sé uaillmhianach. Beidh Múinteoirí bunscoile na tíre sásta a gcuid a dhéanamh ach na hacmhainní a bheith ar fáil leis an obair a dhéanamh.”

An Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

Is ball de COGG, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta é Higgins le beagnach ocht mbliana anuas. Tugann sé ardmholadh do COGG as an méid atá bainte amach acu maidir le soláthar téacsleabhar agus áiseanna teagaisc do na scoileanna lánGhaeilge agus na scoileanna Gaeltachta le blianta beaga anuas. Míníonn sé go bhfuil go leor de na háiseanna atá curtha ar fáil ag COGG oiriúnach do scoileanna Béarla freisin.

Ar cheist Clár Comhtháite Gaeilge do scoileanna T2 (náisiúnta) deir sé,

“Fáiltíonn CMÉ mar sin roimh an deontas breise ata á thabhairt do COGG i mbliana chun tús a chur leis an obair Clár Gaeilge do scoileanna T2 a ullmhú, chun áiseanna ar líne a chur ar fáil agus chun téacsanna don dara leibhéal a chur ar fáil. Ach impím ar an Aire cead a thabhairt do COGG an fhoireann cuí a fhostú chun tabhairt faoin obair seo. Gan foireann chun an obair a dhéanamh ní tharlóidh sé. Tá deis anois ag an Aire nua dea-scéal a thabhairt do mhúinteoirí bunscoile na tíre ar mian leo go mbeadh clár maith cuimsitheach tarraingteach do mhúineadh na Gaeilge ar fáil dóibh. Clár atá maith agus chomh tarraingteach céanna le Séideán Sí atá curtha ar fáil do na scoileanna atá ag teagasc trí mheán na Gaeilge.”

Conradh na Gaeilge, príomheagraíocht dheonach phobal na Gaeilge

Is éileamh í seo, cúrsa comhtháite Gaeilge oiriúnach do scoileanna náisiúnta, atá mar cheann de thosaíochtaí Chonradh na Gaeilge sa bhliain amach romhainn.

Arsadraig Mac Fhearghusa, Uachtarán Chonradh na Gaeilge:

“Is gá do Chonradh na Gaeilge agus do phobal na Gaeilge i gcoitinne na spriocanna atá sonraithe sa Dréacht-Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a neartú: is gá go bhfeidhmeofaí an Straitéis mar chuid den Phlean Forbartha Náisiúnta (NDP); is gá go mbeadh comharthaí bóithre dátheangacha san áireamh inti, mar shampla; agus is gá go bhforbrófaí cúrsa comhtháite Gaeilge bunaithe ar an gcúrsa do scoileanna Gaeltachta agus gaelscoileanna, Séideán Sí, le haghaidh na mbunscoileanna ina bhfuil an Béarla mar mheán teagaisc mar ábhar práinne, cuir i gcás.”

Advertisements