Líonra d'Oifigigh Forbartha Gaeilge maoinithe ag Foras na Gaeilge

An tseachtain seo caite d’eagraigh Foras na Gaeilge seoladh dar teideal Cumasú agus Cothú, a rinne ceiliúradh ar an obair a rinne na hOifigigh Forbartha Gaeilge maoinithe faoi Scéim Phobail Gaeilge an Fhorais.

Chuala muid féin faoi seo ó alt sa Carlow Nationalist scríofa ag ceann de na hOifigigh Forbartha sin Emma Whitmore trí ghearrthóga Gaelport.com, seachtain tar éis an eachtra. Ní shoiléir ó shuíomh Fhoras na Gaeilge gur seoladh preaseisiúint amach fiú faoin imeachta.

Roinnt poiblíocht a fuair Na Macallaí ar Nuacht TG4 le déanaí maidir leis an obair atá an ghrúpa ag déanamh i Loch Garman. Fostaíodh Risteard Ó hEara mar Oifigeach Forbartha leis na Macallaí faoin Scéim Pobail Gaeilge.

An cheist anois ná i gcomhthéacs an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge agus Scéim maoinithe nua atá fógraithe ag an bhForas le haghaidh 2011-13 an bhfuil buiséad méadaithe ann chun glacadh le hOifigigh Forbartha nua i gceantair atá ag forbairt ón uair dheireanach ar fógraíodh na Scéime.

Tá ceantair faoi leith nach bhfuil Oifigigh Forbartha Gaeilge áitiúla ag feidhmiú cé go bhfuil obair den scoth ar siúl acu, mar shampla, i lár Bhaile Átha Cliath; i gCluainín Uí Ruairc, Co. Liatroma; i nDún Dealgan; sa Mhuileann gCearr.

Tá bearnaí móra tíreolaíochtúla le féachaint go soiléir ón léarscáil thuas. Tá Conradh na Gaeilge ag iarraidh aghaidh a thabhairt ar seo i gcomhpháirt le Comhluadar agus le Glór na nGael lena bPlean Timireachta – beidh le feiceáil an mbeidh tacaíocht na húdaráis acu chun feidhmiú leis an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a fhíorú.

Advertisements

Tionól Bliantúil Chonradh na Gaeilge

Is é Tionól na Gaeltachta Chonradh na Gaeilge ceann de phríomhimeachtaí an tsamhraidh do phobal na Gaeilge anuraidh. Tá muid ag tuar fás mór ar an dtionól i mbliana mar gheall ar an borradh atá tagtha ar an gConradh le blianta beaga anuas.

Beidh Tionól na bliana seo i nGaoth Dobhair, Tír Chonaill agus sráidbhaile bunaithe a leithead an Cabaret Craiceáilte agus Guth na Gaeltachta.

Bhuaigh Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair céad duais Ghlór na nGael anuraidh agus tá an pháirt sin den tír aitheanta do na radhairc álainn agus na ceoltóirí binne.

Tá fáilte roimh idir fhoghlaimeoirí, cainteoirí dúchais, teaghlaigh (beidh imeachtaí ann do na páistí) agus gach sórt agus cinéal duine eile!

Don chéad uair riamh tá suíomh ghréasáin bunaithe ag lucht eagraithe an Tionóil leis an t-eolas go léir leagtha amach go soiléir agus go simplí.

Fáiltigí go dtí Tionól na Gaeltachta: www.tionol.com

Mar thacadóirí láidir den ghaelscolaíocht tá sé rí-thábhachtach dúinn go léir bheith toilteanach aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna inár scoileanna nuair a thagann siad chun solais. Muna ndéanaim muid seo go luath agus go tapaidh éireoidh cúrsaí níos measa agus ceisteofar iontaofacht an chórais gaelscolaíochta ina iomláine. Ní leor chomh maith meon críochdheighilteach a bheith againn – a deir, “Ní bhaineann sin linne”. Má cheistítear an córas luath-thumoideachas iomlán in aon áit tá baol indíreach ann don chóras ina iomláine.

Belfast Telegraph

Tá sé tugtha le fios ag an Belfast Telegraph (nach aon cairde iad leis an Ghaeilge is fíor sin) go raibh seacht gaelscoil, d’ár leis an Roinn Oideachais sna 6 Chontae, nach raibh caighdeán oideachas “sásúil” ar fáil a sholáthar acu.

Aisfhreagra an tAire Oideachais Caitríona Ruane ná go bhfuil cigireacht lárnach i gcaighdeáin a ardú sna scoileanna lán-Ghaeilge. Breis ar fáil anseo.

In alt eile tugtar léargas ar mheon na dtuismitheoirí atá ag leanúint lena dtacaíocht don chóras a fhad agus go bhfuil feabhsú i gcleachtas ag tarlú sna scoileanna laige.

Comhairle na Gaelscolaíochta sna 6 Chontae

Leagann Seán Ó Coinn, Comhairle na Gaelscolaíochta an locht leis an Roinn Oideachais agus na gníomhaireachtaí stáit agus an easpa tacaíochta atá tugtha acu do na gaelscoileanna nua thar na blianta fada.  Luann sé fadhb cóiríochta na scoileanna lán-Ghaeilge sna 6 Chontae agus an gá a bhí ag roinnt de na scoileanna seo a mbuiséad le haghaidh foirne a úsáid chun íoc as cíos foirgnimh sealadacha. Luaigh sé chomh maith an gá le breis tacaíochta inseirbhíse gairmiúil.

Tchítear dom go bhfuil turas rothaíochta urraithe á eagrú ag TACA chun chabhrú leis an ghaelscolaíocht sna 6 Chontae. Mholfainn do dhaoine tacú leis gníomhaíocht tiomsuithe airgid cibé slí gur féidir leo.

Breis eolais ar fáil ón ngrúpa Facebook nó ó shuíomh idirlíon TACA.

Téidí idirghníomhach Babybabóg

Freagra na ceiste sin agus eile ar fáil ó Téidí Babybabóg agus an cluiche idirghníomhach do pháistí óga atá ar fáil ar shuíomh an chlomhachta trí chliceáil ar an íomhá thuas.

Is gnólacht í seo a díríthe orthu siúd gur mhian leo go mbeadh Gaeilge nó a laghad tuiscint éigin ar an dteanga ag a gcuid páistí.

Chomh maith, ainmníodh an ghnólacht i measc na Barr 50 gnó le Gaeilge.

Guímid gach ráth orthu!

Seirbhís nuachta as Gaeilge ar líne

Scéal faighte a bhuíochas le Nuacht24

Beidh moill coicíse ar fhoilsiú tuarascáil an fhochoiste Oireachtais atá ag plé le Straitéis 20 Bliain na Gaeilge.

Seo an dara uair don fhochoiste an spriocdáta a chur siar.

Bhí an tuarascáil le foilsiú ag deireadh Aibreáin ach is é an 30 Bealtaine an spriocdáta nua.

Dúirt an Seanadóir Labhras Ó Murchú go bhfuil go leor moltaí déanta ag baill den fhochoiste agus gur mheas siad gur cheart am breise a thabhairt chun na moltaí seo a iniúchadh i gceart.

Beidh le feiceáil cad iad na moltaí seo (ach go háirithe i gcomhthéacs fógairt poiblí Fine Gael le déanaí faoi roghnachais an Ghaeilge ag leibhéal na hArdteiste).

Ceisteanna tógtha faoin nGaelscolaíocht sna 26 Co.

Bíonn Conradh na Gaeilge ag iarraidh ar pholaiteoirí ceisteanna a chur i dTeach Laighean i dtaca leis an Ghaeilge go leanúnach. Seo a leanas dhá cheist a chur urlabhraí Oideachais Shinn Féin ar an nGaelscolaíocht sna 26 Co.

Caoimhghín Ó Caoláin

Ceist Pharlaiminte: Uimhir:399, 400

Chun an Aire Oideachais agus Eolaíoctha
To the Minister for Education and Science

Chun a fhiafraí den Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna cén uair go
díreach a bheas an Coimisiún um Chóiríocht Scoile ag tuairisciú di maidir leis
an mbreithniú ar nósanna imeachta nua a bhaineann le bunscoileanna nua a bhunú;
an gcuirfear teanga na scoile san áireamh go dearfach sna nósanna imeachta nua seo do bhunú bunscoileanna nua i gcomhthéacs Bhunreacht na hÉireann, ráiteas an Rialtais i leith na Gaeilge 2006, agus ghealltanas an Chomhchoiste Dála um Ghnóthaí Ealaíon, Spóirt, Turasóireachta, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta go leanfaí leis an tacaíocht do scoileanna lán-Ghaeilge; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh.
– Caoimhghín Ó Caoláin.

Chun a fhiafraí den Tánaiste agus Aire Oideachais agus Scileanna cén fáth nár
tugadh aitheantas do Ghaelscoil Ráth Tó i Meán Fómhair 2010 nuair nach bhfuil sé de chumas ag na scoileanna atá sa cheantar cheana féin i limistéar Ráth Tó, limistéar a aithníodh lena leathnú de réir critéir Rannóg Pleanála Chun Cinn na Roinne Oideachais agus Scileanna, freastal a dhéanamh ar mhian Bhunreachtúil na dtuismitheoirí mar phríomhoideachasóirí a bpáistí, chun oideachas lánGhaeilge a sholáthar dá bpáistí; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh.
-Caoimhghín Ó Caoláin.

* For WRITTEN answer on Tuesday, 11th May, 2010.
Reference Number: 19198/10, 19199/10

Freagra

Tánaiste Mary Coughlan

I propose to take questions 399 and 400 together.
Tá fúm Ceisteanna 19198 agus 19199 a fhreagairt le chéile.

Tá an Coimisiún um Chóiríocht Scoileanna chun tuairisc a chur faoi mo bhráid go gairid maidir leis an athbhreithniú ar na nósanna imeachta do bhunscoileanna a bhunú.  I measc na gceisteanna atá faoi chaibidil mar chuid den athbhreithniú tá tábhacht na Gaeilge, ceist na héagsúlachta agus an chaoi ina bhfuil an Ghaeilge ina bealach chun éagsúlacht a chur ar fáil.  Tar éis don tuairisc a bheith ullmhaithe beidh orm ceisteanna polasaí agus socruithe riachtanacha a bhreithniú agus a chinneadh céard iad na nósanna imeachta úra a bheidh le cur ar bun.  Breithneofar sa chomhthéacs seo caomhnú agus cur chun cinn na Gaeilge trí Ghaelscoileanna a bhunú.  Is féidir liom a dheimhniú don Teachta go bhfuil ról maighdeogach le himirt ag an mbunscolaíocht i gcaomhnú agus i leathnú na céad teanga oifigiúla.  Bhí cur chun cinn na Gaeilge ina haidhm mhór ariamh ag Rialtais na hÉireann i ndiaidh a chéile agus cosnaíodh i gcónaí a hionad sa chóras oideachais.  Comhartha air seo an chaoi inar aithníodh líon suntasach Gaelscoileanna nua le blianta beaga anuas – 17 ar fad ó 2005 i leith.

Tá staidéar ar an dtír déanta ag Rannóg Pleanála Chun Cinn mo Roinnse chun a fháil amach céard iad na ceantair ina bhféadfadh gá a bheith le cuid mhaith
cóiríocht breise de bharr athruithe deimeagrafacha insna blianta amach
romhainn.  I ndiaidh na mionanailíse seo ba léir gur den chríonnacht é pleanáil chun scoileanna nua a bhunú a thosnódh ag obair i Meán Fómhair 2010 chun freastal ar an éileamh méadaitheach i gceantair shainaitheanta áirithe.
Rinneadh pléanna mionsonraithe i rith 2009 leis na pátrúin go léir maidir leis
na ceantair a bhí faoi chaibidil.  Maidir leis an gcuid is mó de na ceantair
seo ba é tuairim ghluaiseacht na nGaelscoileanna nár leor an t-éileamh breise
ar sholáthar trí Ghaeilge chun bunú Gaelscoile nua a bharántú.

Rinneadh iarratas sainiúil ar Ghaelscoil nua a bhunú i Ráth Tó, Co na Mí.  Ach
tar éis anailíse mionsonraithe ar an méadú ar líon na ndaltaí i Meán Fómhair i
mbliana agus ar chumas na scoileanna atá ann cheana, ba léir nár ghá scoil nua a bhunú chun riar ar an bhfás deimeagrafach.  Bhí mo Roinnse deimhin de gur féidir leis na scoileanna atá ann riar ar an méadú réamheasta deimeagrafach i
Meán Fómhair 2010.  Athbhreithneofar an cás seo roimh Meán Fómhair 2011 i bhfianaise na riachtanas agus na bpléanna leis na comhlachtaí pátrúnachta.

Tithe an Oireachtais

Seo a leanas ceist a d’iarr Chonradh na Gaeilge ar Pat Breen, Fine Gael a chur ar an Aire Gnóthaí Eachtracha, Micheál Martin i leith forbairt phobail úsáide na Gaeilge thar sáile mar chuid den Straitéis 20 Bliain.

Question No. 235

Parliamentary Question – Dept Details

Chun a fhiafraí den Aire Gnóthaí Eachtracha an bhfuil sé i gceist aige go mbeidh ról ag Gaeil thar sáile agus Ambasáidí na hÉireann i gcur chun cinn na teanga mar chuid den Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge; agus más ea, cén ról praiticiúil atá leagtha síos leis seo a chur i gcrích sa Straitéis; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh.

——————————

Pat Breen T.D.
Leas-Urlabhraí Fine Gael ar Ghnóthaí Eachtracha.
* Le haghaidh freagra SCRÍOFA Dé Máirt, 11ú Bealtaine, 2010.

Uimh Thag: 19112/10
FHREAGRA

Leagann Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge amach líon réimsí gníomhaíochtsa a rachaidh chun leasa na Gaeilge agus na Gaeltachta sna 20 bliain atá romhainn.

Ar cheann de chuspóirí na dréacht-Straitéise tá tacú le cur chun cinn is le múineadh na Gaeilge thar lear, trí mo Roinnse agus tríd an Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta. Ní leagann an Straitéis aon sainról síos do Mhisin Éireannacha agus dá bhfoirne; ach tá ról suntasach cheana féin ag na Misin Éireannacha i gcur chun cinn na Gaeilge, go háirithe trína ngníomhaíochtaí cur chun cinn cultúrtha. Mar shampla:

An Astráil: Bíonn ranganna Gaeilge ag club Gaelach Sydney do leibhéil éagsúla gach seachtain. Bíonn Scoil Geimhridh as Gaeilge acu gach bliain in Sydney freisin, rud a fhaigheann tacaíocht airgeadais i ndeontas ó leithroinnt chultúrtha bhliantúil ár nArd-Chonsalachta in Sydney. Osclaíonn Ambasadóir na hÉireann in Canberra agus Ard-Chonsal na hÉireann, ar a seal, an ócáid chónaithe seo a mhaireann thar an deireadh seachtaine. Fairis sin tá grúpa gréasán-bhunaithe, www.iorarua.com , atá gníomhach ag cur na Gaeilge chun cinn agus a dtacaíonn an Ard-Chonsalacht in Sydney leis.

An Bhreatain: Fóirdheonaíonn an Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta múineadh na Gaeilge do dhaoine fásta in Ollscoil Cambridge, Coláiste Ollscoile Mhuire in Twickenham agus san eagras náisiúnta Coláiste na nGael. Bíonn Ambasáid na hÉireann i Londain i ndlúth-theagmháil leis na grúpaí sin agus bíonn ócáidí go rialta san ambasáid agus bronnadh Fáinní mar dhuaiseanna.
Éascaíonn an Ard-Chonsalacht i nDún Éideann cruinnithe agus imeachtaí i rith na bliana uile le heagrais Ghaeilge na hAlban, agus eagrais eile mar iad, le cuairteanna ó Éirinn nó/agus atá bunaithe in Albain. Bíonn ranganna Gaeilge agus gníomhaíochtaí a bhaineann le Gaeilge á n-eagrú in Albain, go háirithe faoi urraíocht Ollscoil Ghlaschú. Eagraíonn Ollscoil Dhún Éideann ranganna Gaeilge do dhaoine fásta.

An Bhulgáir: An Bhulgáir: In 2008, chuir Ambasáid na hÉireann in Sóifia tús le Seachtain na Gaeilge tráth na Féile Pádraig. Tugadh léachtaí faoin nGaeilge i dtrí ollscoil Bhulgáracha agus bronnadh ábhar foghlama Gaeilge.

An tSín: Aonad na hÉireann thar Lear i mo Roinnse a mhaoiníonn Cumann an Phobail Éireannaigh in Shanghai, agus úsáidtear cuid den airgead sin do ranganna cultúrtha ar a mbíonn ranganna Gaeilge.

Poblacht na Seice: Cuireann Lárionad an Léinn Éireannaigh in Ollscoil Shéarlais, Prág, cúrsaí Gaeilge ag leibhéil éagsúla ar fáil do mhic léinn. Agus na cúrsaí críochnaithe acu, seasann na mic léinn is fearr scrúdú idirnáisiúnta a eagraítear i gcomhar le hOllscoil na hÉireann, Maigh Nuad. Tugtar scoláireachtaí do na mic léinn is fearr torthaí chun dianchúrsaí samhraidh a dhéanamh i nGaeltachtaí Thír Chonaill nó Chonamara. Tugann an Ambasáid an oiread tacaíochta agus cabhrach agus is féidir don lárionad. Ó mo Roinnse agus ón Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta a mhaoinítear an lárionad.

An Ghearmáin: Bíonn Ambasáid na hÉireann i mBeirlín ag obair chun go bhfaigheadh na lárionaid acadúla a mhúineann Gaeilge an oiread cabhrach agus is féidir chun oideachas trí Ghaeilge a chothú is a éascú. Tá an Ambasáid ag obair go dlúth leis an Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta chun maoiniú ó Chiste na Gaeilge sa Roinn a áirithiú do raon leathan institiúidí agus ollscoileanna ina múintear an Ghaeilge sa Ghearmáin. Fairis sin, neartaíonn an Ambasáid scéim an Chiste, agus tacaíonn léi, le clár bronntaí leabhar (mar shampla, foclóirí Gaeilge agus acmhainní eile) agus le tacaí múinteoireachta (dlúthdhioscaí, cluichí, srl.) a fhaigheann sí ó fhoinsí comhpháirtiochta éagsúla in Éirinn (lena n-áirítear Foras na Gaeilge). Chomh maith leis sin thacaigh an Ambasáid le tionscnaimh neamhspleácha, amhail an scéim “Gaeltacht Europe” a bhfuil faoi naisc níos láidre a chothú idir chumainn Éireannacha ar Mhór-Roinn na hEorpa a mhúineann an Ghaeilge.

Mhaoinigh an Ambasáid rannpháirtíocht údar Gaeilge mar chuid den tionscnamh “mionteangacha, mórlitríochtaí” ag Aonach Leabhar Leipzig le blianta beaga anuas. D’aistrigh sí téacsanna litríochta Gaeilge go Gearmáinis óna buiséad cultúrtha agus chlóigh sí iad.

Fairis sin, oibríonn an Ambasáid go dlúth leis an Roinn Oideachais agus Scileanna chun mic léinn a roghnú do scoláireachtaí samhraidh Gaeilge.

Lucsamburg/an Bhruiséil: Múintear an Ghaeilge go caighdeán na hArdteiste/Baccalaureate Idirnáisiúnta sa Scoil Eorpach i Lucsamburg, agus i Scoileanna Eorpacha uile na Bruiséile (4 cinn), agus urraíonn Ambasáid na hÉireann i Lucsamburg duais don mhac léinn leis na torthaí Gaeilge is fearr sa Baccalaureate gach bliain. Chomh maith leis sin, tá Cumann Gaelach Lucsamburg thar a bheith gníomhach, agus tacaíonn an Ambasáid lena chuid imeachtaí go rialta, ina measc léacht bhliaintúil le Gaeilgeoir aitheanta. Tacaíonn an Ambasáid agus Buan-ionadaíocht na hÉireann sa Bhruiséil le Seachtaine na Gaeilge gach bliain, agus leis an léacht bhliantúil faoin nGaeilge a bhíonn ar siúl sa Bhruiséil tráth na Féile Pádraig freisin.

Alba: Éascaíonn an Ard-Chonsalacht i nDún Éideann cruinnithe agus imeachtaí i rith na bliana uile le heagrais Ghaeilge na hAlban, agus eagrais eile mar iad, le cuairteanna ó Éirinn nó/agus atá bunaithe in Albain. Bíonn ranganna Gaeilge agus gníomhaíochtaí a bhaineann le Gaeilge á n-eagrú in Albain, go háirithe faoi urraíocht Ollscoil Ghlaschú. Eagraíonn Ollscoil Dhún Éideann ranganna Gaeilge do dhaoine fásta.

An tSualainn: Bíonn cúrsaí Sean-Ghaeilge, Meán-Ghaeilge agus Nua-Ghaeilge san Earnáil Cheilteach in Ollscoil Uppsala, príomh-lárionad léann na Gaeilge sna críocha Lochlannacha. Ní fada ó rinne an dámh athbhreithniú curaclaim chun an t-ábhar a dhéanamh níos tarraingtí agus níos so-rochtana do mhic léinn a bhfuil fúthu é a thógáil mar mhodúl nó mar ábhar breise le príomh-ábhar léinn eile. D’éirigh cuibheasach maith leis na hiarrachtaí sin agus mhéadaigh siad líon na mac léinn. Coinníonn Ambasáid na hÉireann i Stócólm dea-chaidreamh le Roinn na Ceiltise agus thug sí tacaíocht airgeadais chun a cuid gníomhaíochtaí a neartú. Thug an tAmbasadóir cuairt ar an dámh go minic chun bualadh leis an bhfoireann múinteoireachta agus leis na mic léinn, a fhaigheann cuirí go rialta chuig imeachtaí na hambasáide.

Na Stáit Aontaithe: Tá eagras ealaíona Éireannach in Washington DC, Solas Nua, a eagraíonn ranganna Gaeilge. Tacaíonn Ambasáid na hÉireann in Washington agus Cultúr Éireann le Solas Nua. Is iomaí áit eile in SAM a mhúintear an Ghaeilge, go minic mar chuid de chláir sa léann Éireannach in ollscoileanna. Thacaigh Ard-Chonsalacht na hÉireann go mór leis an dá phríomhionad Éireannacha in Chicago, is tá múineadh na Gaeilge mar chuid den chlár sa dá cheann acu.

I Nua-Eabhrac, léirítear ard-mheas ar ról agus ar úsáid na Gaeilge san obair agus i ngníomhaíochtaí na Consalachta. Is féidir é sin a dhéanamh de bharr shaineolas na foirne Consalachta sa Ghaeilge. Reáchtáltar gnó na Consalachta sa dá theanga agus bíonn fáil ar sheirbhísí agus ar fhoilseacháin iontu araon. Mar chuid de ghnó cultúrtha na Consalachta, eagraítear clár imeachtaí a thugann deis d’fhoireann na Consalachta agus do pháirtithe leasmhara eile araon an Ghaeilge a labhairt agus éisteacht lena mbíonn ar siúl as Gaeilge. Oibríonn an Chonsalacht i Nua-Eabhrac i ndlúth-chomhar le Roinn na Gaeltachta agus le Coimisiún Fulbright chun an Ghaeilge a chur chun cinn i scéimeanna teangacha iasachta Fulbright na n-institiúidí rannpháirteacha, go háirithe NYU agus CUNY.

Is iomaí Ambasáid a thacaigh, go praiticiúil agus le maoiniú, le féilte áitiúla agus ócáidí cur chun cinn Éireannacha. D’éascaigh ambasáidí eile scannáin Ghaeilge a thaispeáint, chomh maithe le drámaíocht, ceol agus filíocht na Gaeilge.

Faoi láthair tá mo Roinnse ag scrúdú bealaí praiticiúla eile chun go dtacóidh Misin Éireannacha thar lear leis an nGaeilge.

Mar atá a fhios at an Teachta, tá stádas mar theanga oifigiúil oibre de chuid an AE ag an nGaeilge ó 1 Eanáir 2007. An comhaontú chun an stádas sin a thabhairt isteach, tugann sé maolú d’institiúidí an AE ón dualgas gach dlí agus téacs AE a aistriú go Gaeilge, faoi réir ag athbhreithnithe tréimhsiúla féachaint an gá leanúint leis an maolú sin. Is gá an maolú chuMar atá a fhios at an Teachta, tá stádas mar theanga oifigiúil oibre de chuid an AE ag an nGaeilge ó 1 Eanáir 2007.

An comhaontú chun an stádas sin a thabhairt isteach, tugann sé maolú d’institiúidí an AE ón dualgas gach dlí agus téacs AE a aistriú go Gaeilge, faoi réir ag athbhreithnithe tréimhsiúla féachaint an gá leanúint leis an maolú sin. Is gá an maolú chun cabhrú leis na hinstitiúidí AE an cumas is gá a thógáil chun na seirbhísí cuí a chur ar fáil as Gaeilge. Tá faoi Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge go gcealófaí an maolú sin go hiomlán uair éigin roimh an mbliain 2030, agus oibreoidh an Rialtas lena áirithiú go mbeidh líon imleor de dhaoine cáilithe ar fáil don éileamh earcaíochta is gá chuige sin. Tá obair ar siúl cheana féin in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus in DCU/Ollscoil Chathair Átha Cliath chun raon cúrsaí a chur ar fáil chun freastal ar na riachtanais sin, le tacaíocht an Rialtais.

Mícheál Máirtín

Aire Gnóthaí Eachtracha